„ich orgel“ („i organ“) – in collaboration with Michael Rieken

in collaboration with

„Ich-Orgel“ (I-Organ) by Michael Rieken & Stefan Demming is a tool for an an audiovisual performance.

Rieken & Demming
präsentieren (( presenteeren // present ))
av performance (9/2017 in extracts)
1. Pankratiuskerk, Haaksbergen (NL)
&
2. Stiftskerk, Weerselo (NL)